ANBI info

Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

is nauw verbonden met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel:  RSIN is  823100443
Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden
De doelstelling is: het beheren van Het Witte Kerkje te Terheijden en het
ter beschikking stellen van het Witte Kerkje voor activiteiten van
geestelijke, culturele, sociale of maatschappelijke aard.
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
1. uitbreiden van de activiteiten
2. gedegen en voortdurend onderhoud aan het Witte Kerkje
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Frits Vink, voorzitter
Pim van Batenburg, penningmeester
Jan Buijs, secretaris
Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of
leden van de vereniging. Er worden ook geen reiskosten vergoed.
Over 2016 zijn er naast de wekelijkse kerkdiensten, een zestal
theeconcerten geweest en daarnaast overige concerten, huwelijken,
afscheidsbijeenkomsten en overige bijeenkomsten. In 2013 is een aanvang
gemaakt met concerten onder het label Puur Wit, waar singer-song writers
optreden. Dit is succesvol voortgezet. Ook was er wederom de jaarlijkse rommelmarkt. Alles met als doel te kunnen blijven voorzien in het voortbestaan van het Witte Kerkje. 
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De financiële verantwoording 2016 vindt u onderaan deze pagina.


Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden

 is nauw verbonden met de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden en
is een culturele ANBI instelling.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het fiscale
nummer is: 815397483
Het bezoekadres van de Stichting is: Hoofdstraat 1 te Terheijden
De doelstelling is: het inzamelen van geld en middelen om het Witte Kerkje
te Terheijden te kunnen onderhouden en zo mogelijk uitbreiden.
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
uitbreiden van de middelen
uitbreiding van de exploitatie
gedegen onderhoud aan het Witte Kerkje te Terheijden
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Jan Buijs, voorzitter
Pim van Batenburg, penningmeester
Koen Biesiot, secretaris
Het beloningsbeleid: er wordt geen beloning toegekend aan bestuursleden of
leden van de vereniging. Er worden ook geen reiskosten vergoed.
Over 2016 is er geld ontvangen uit giften van vrienden.
De uitgaven bestaan nagenoeg geheel uit een bijdrage aan de Stichting
Exploitatie van het Witte Kerkje ter grootte van 5.000 euro, waarvan 2.500 euro
wordt overgeboekt en 2.500 euro wordt kwijtgescholden op een verstrekte
lening.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De financiële verantwoording 2016 vindt u onderaan deze pagina.

 

 

STICHTING EXPLOITATIE HET WITTE KERKJE TERHEIJDEN
         
BALANS in €   31-12-16   31-12-15
AKTIVA        
Verbouwing   21.103   22.421
Inventaris   18.136   5.553
Voorraad drank   77   36
Te ontvangen en vooruitbetaald   2,562   3.026
Liquide middelen   50.443   26.747
         
    92.321   57.783
PASSIVA        
Bestemmingsreserves   76.093  

45.207

Te betalen en vooruitonvangen   11.228   12.576
Voorziening groot onderhoud           5.000                  -
    92.321   57.783
         
RESULTATENREKENING in €   2016   2015
         
Opbrengsten uit activiteiten      20.555      18.119
Donaties        5.000        5.000
Overige opbrengsten            58           111
Ontvangsten      25.613      23.230
         
Huisvesting      10.869      16.267
Algemene kosten        3.594        2.914
Uitgaven      14.463      19.181
         
Resultaat       11.150        4.049
         
         
STICHTING VRIENDEN VAN HET WITTE KERKJE TERHEIJDEN
         
         
BALANS in €   31-12-16   31-12-15
AKTIVA        
Rekening courant St. Exploitatie Witte Kerkje   7.500   7.500
Te ontvangen posten   20   611
Liquide middelen   11.384   12.223
         
Totaal bezittingen   18.904   20.334
         
PASSIVA        
Bestemmingsreserves   18.893   20.324
Te betalen posten   11   10
         
    18.904   20.334
         
         
RESULTATENREKENING in €   2016   2015
         
Vrienden en donaties   3.677   3.538
Overige opbrengsten   20   61
Ontvangsten   3.697   3.599
         
Donatie aan St. Exploitatie   5.000   5.000
Bankkosten   128   127
Uitgaven   5.128   5.127
         
Resultaat   (1.431)   (1.528)